Parkovi

Izrada Strategije razvoja sustava zelenih površina grada Splita

Strategija ima za svoj cilj prikazati i opisati referentne točke splitskog zelenila, bilo da se radi o kulturnom nasljeđu planiranja parkova ili sadnje uličnih drvoreda, ili njezi kulturno-prirodnog nasljeđa u vidu održavanja suhih travnjaka i makije kao vegetacijskih oblika nastalih pod neposrednim utjecajem čovjeka. Drugi glavni cilj ove Strategije nalazi se u davanju smjernica za budući razvoj zelenih površina, kako za njihovu zaštitu, tako i za ciljane izmjene njihove strukture. Dinamika nastanka i razvoja gradskog zelenila kakvog vidimo danas življa je nego što zamišljamo.

Split nije samo grad istaknute kulturne, nego k tome i iznimno zanimljive prirodne i kulturno-prirodne baštine. Na svome turističkome putu – glavnome usmjerenju grada i države – Split se ambiciozno svojom ponudom želi predstaviti posjetiteljima sa svih strana svijeta. Čini se da pritom i sami građani postavljaju želje svojih gostiju ispred vlastitih prioriteta. Kreiranje ugodnijih gradskih prostora s neizostavnim blagodatima i dekorom zelenila, svakako bi bilo na obostranu korist!

Urbani zeleni prostori imaju široki spektar značenja za grad s obzirom na njihovu multifunkcionalnost. Razvoj i upravljanje javnim zelenim prostorima grada postaje sve složeniji problem u planiranju te se traži pozorno strateško razmatranje kako bi ga i građani u potpunosti prihvatili i znali cijenili. Također je za Split važan i doživljaj koji će ponijeti posjetitelji – turisti, budući da je turizam najvažnija privredna grana i ima veliki utjecaj na život grada. U svojoj osnovi, razvoj i primjena Strategije ima za cilj koristiti interdisciplinarna znanja iz mnogih područja ljudskog življenja; ona daju podatke o kompleksnom uzajamnom djelovanju svih faktora vezanih uz probleme zelenih prostora.

Kako bi se osigurala takva osnova Strategije i dao doprinos održivom urbanom razvoju, moraju se obuhvatiti sve potrebe zajednice, ljudske i prirodne te zadovoljiti višestruki zahtjevi koji se očekuju od živog sustava zelenih prostora grada.

Prostorni obuhvat Strategije uključuje područje grada Splita definirano granicama važećega Generalnog urbanističkog plana, usvojenoga 2006. godine. Osvrt djelomično vrijedi i za kontaktna područja, jer se prirodni prostor s jedne strane teško dijeli administrativnim granicama, ali i zbog recentnih nastojanja na povezivanju širega područja u sustav aglomeracije.

U svojoj osnovi ovaj dokument ima za cilj postaviti temelje za unaprjeđenje sustava zaštite postojećih zelenih površina, poticati njihovo povećanje i međusobno povezivanje, koliko zbog osiguravanja bolje kvalitete života ljudi, toliko i zbog zaštite prirode na gradskom prostoru. Uporište i ujedno polazna točka Strategije nalazi se u poznavanju postojećega stanja, a krajnji cilj postiže u bolje strukturiranome gradskome krajoliku i bolje informiranim korisnicima – samim građanima. Zabrinutost zbog klimatskih promjena podiže ozbiljnost djelovanja institucija i nevladinih organizacija na svjetskoj razini, pa tako i ovaj dokument predviđa mjere u osiguravanju zaštite biološke raznolikosti, uz mjere povećanja efikasnosti u korištenju prirodnih resursa.

Grad Split je posljednjih desetljeća doživio neplansko proširivanje urbane zone čime su znatno narušeni odnosi i prostorna organizacija u gradskim naseljima. Naime, mnogi izvanstambeni sadržaji – koji uključuju sustav zelenila – nisu pratili ubrzanu izgradnju pa su mnogi zeleni sadržaji uništeni izgradnjom zgrada, pretvaranjem u parkirališta i slično. Takav proces nazivamo zapečaćenjem površina, jer na spomenutim mjestima zemlja više nije otvorena (prema GUP-u: procjedna). Izazov Strategije je postavljanje glavnih pretpostavki za izgradnju i nadopunu mreže zelenila tamo gdje ne postoji ili je narušena. S obzirom na visoku razinu zapečaćenja, u svakom je slučaju nužno povećanje zelenih prostora u gradu, što je veliki daljnji izazov.

Namjera i vizija kojom se rukovodi ova Strategija je da, nakon realizacije akcijskih planova, Split u ovom segmentu napravi korak prema višem stupnju održivosti, sa sustavom zelenih prostora koji će doprinositi dobrobiti, zdravlju i ugodnom življenju svih njegovih stanovnika, a uz očuvanje svih karakteristika autohtone životne sredine i biološke raznolikosti. Cilj strategije jest definirati referentne točke za buduće planove i raspodjelu resursa unutar grada i okolice. Ona svakako podupire lokalni razvoj i predstavlja vodič gradskim organima vlasti, javnim i komunalnim poduzećima, strukovnim organizacijama i potencijalnim investitorima u procesima planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja zelenih prostora. Primjenom ovoga dokumenta želi se osigurati zaštita zelenih površina od nekontrolirane izgradnje objekata i drugih vidova uništavanja postojećeg zelenila, kao i adekvatno planiranje novih javnih i ostalih urbanih površina, projektiranje i izgradnja svih prostora u čijim je regulacijama sadržano zelenilo.

04.04.2019

Skip to content