Parkovi i Nasadi d.o.o.

Sjedište Društva je u Splitu, Kavanjinova 12. U sudski registar Trgovačkog suda u Splitu upisani smo pod brojem Tt-96/380-2 sa matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060010713.

Matični broj: 03125157
Porezni broj: HR64789478164
OIB: 64789478164

Iznos temeljnog kapitala: 19.269.700,00 kuna.

IBAN: HR4623400091110670838, PBZ BANKA
IBAN: HR5024070001100578807, OTP BANKA

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Jedini član Skupštine je Grad Split, a kojeg zastupa Gradonačelnik. Nadzorni odbor sastoji se od pet članova, a Upravu čini jedan član – direktor. Članove Nadzornog odbora i Uprave bira Skupština Društva.

Skip to content