Popis gospodarskih subjekata s kojima je
naručitelj u sukobu interesa


Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 120/2016) o sprječavanju sukoba interesa,

Parkovi i nasadi d.o.o. objavljuju popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi:

 

– TONCIK Consulting & Solutions, obrt za usluge, Mažuranićevo šetalište 51, 21000 Split,

– Interna revizija d.o.o., OIB: 18410054254 Tršćenice 6, 21000 Split

Skip to content