Službenik za informiranje

Parkova i Nasada

Duška Janbay

Fax: 021/549-665

E-mail:povjerenik@parkovi-st.hr

  1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informiranja, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup

informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj: 25/13), Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavlja se službena zabilješka. Zahtjev podnesen putem elektroničke komunikacije smatra se pisanim zahtjevom.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz stavka 2. gore navedenog članka, propisat će Povjerenik.
Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. gore navedenog članka, prihodi su tijela javne vlasti.

Skip to content