Izrada Katastra zelenila

Izrada Katastra zelenila

Glavni ciljevi formiranja Katastra zelenih površina na području grada Splita su: organizacijski razvoj u svrhu boljeg upravljanja raspoloživim resursima (njega krajobraza), dugoročno i održivo planiranje ukupnog poslovanja i svakodnevnih ili periodičnih radova na održavanju, nadzor nad učincima održavanja javnog biljnog pokrova u Splitu i njegovo unaprjeđivanje, širenje svjesnosti i usmjerivanje pozornosti građana i posjetitelja Splita na potrebu čuvanja, njegovanja i razvijanja gradske biološke raznolikosti i kulturnoprirodne baštine, kao i isticanje novih urbanih vrijednosti Splita koje doprinose njegovome turističkom imidžu – jačanje promidžbe na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, a sve u svrhu poboljšanja općih životnih uvjeta stanovnika Splita.

Katastar zelenih površina temelji se na metodi izrade biološko-okolišne osnove, koja podrazumijeva snimanje postojećeg stanja na površinama pod biljnim pokrovom grada Splita, izradu karata biljnog pokrova i utvrđivanje stanja u kojem se ono nalazi. U okviru katastra vrši se detaljan sanitarni pregled cjelokupnog kultiviranog bilja, a posebno drveća, ukazuje se na uzroke stanja u kojem se točke snimanja nalaze i daju se preporuke za sanaciju njihovoga stanja te osnovni raspored obnove ili nadopune. Namjena Katastra je uglavnom unutarnjeg karaktera, ali se njegov obuhvat utvrđuje tako da se osim osnovnih podataka snimaju i oni koji mogu pružati informacije neophodne za prelazak na vanjsku (tržišnu) namjenu. Metodologija rada prilagođena je GIS programu. Obrada podataka se vrši prema vlastitim modelima, a izrada karata docrtavanjem na preciznoj baznoj geodetskoj karti, pomoćnim metodama preciznog snimanja bez profesionalnih geodetskih instrumenata, pomoću laserskog daljinomjera i GPS-a.

GIS je sustav za upravljanje prostornim podatcima i njima pridruženim obilježjima. U širem smislu GIS je skup opreme, programa, stručnjaka i prostorno određenih podataka koji omogućuje brzo i kvalitetno rukovanje, upravljanje, obradu i stvaranje informacija potrebnih za donošenje odluka. U užem smislu to je računalni sustav sposoban za integriranje, spremanje, uređivanje, analiziranje i prikazivanje zemljopisnih informacija. U vrijeme kada se prirodni resursi cijene kao nikada prije, upravljanje biljnim pokrovom suvremenih urbanih zajednica postaje za nositelje tih poslova sve odgovornije, složenije i zahtjevnije. GIS svojim alatima pruža priliku za bolje analize pri donošenju izvršnih odluka, ali i stvara široku sliku o resursima potrebnu za razvoj dugoročnih poslovnih strategija i vjerodostojno prognoziranje perspektiva. Pri tome se posebna pozornost usmjeruje na krajobraznu arhitekturu – disciplinu utemeljenu na prostornom osmišljavanju oblikovanja, planiranja i upravljanja prirodnim ili stvorenim okruženjem.

Periodičnim nadzorom i pregledima na terenu prati se brojnost i stanje bilja te evidentiraju izvršeni zahvati i promjene, vrši se provjera i ažurira baza podataka unošenjem izmjena i arhiviranjem izvještaja. Ažuriranje daje trajnu i održivu vrijednost Katastru te omogućuje raznovrsno planiranje radova na površinama pod biljnim pokrovom, poput zahvata na infrastrukturi i uklanjanju zapreka tim radovima, sadnji, nabavi, odabiru, količini, veličini i redoslijedu novih ili zamjenskih sadnica i slično. Na temelju prikupljenih i ažuriranih podataka, površinama u gradu Splitu koje su pod biljnim pokrovom upravlja se po načelima održivoga razvoja, a svi potrebni zahvati se pomno i stručno planiraju. Ovo je trajna aktivnost koja osigurava održivost cjelokupnog projekta i njegovo aktivno korištenje.

Katastar zelenih površina omogućuje znatnu racionalizaciju poslovnih procesa u smislu povećanja njihove organizacije i učinkovitosti, što dovodi do porasta produktivnosti i unaprjeđenja korištenja resursa, a također doprinosi boljoj zaštiti biološke raznolikosti u okviru ukupnog upravljanja urbanim prostorima grada Splita. Ovakav Katastar kao alat pruža jasan i jednostavan uvid u točne podatke o lokaciji, površini, sadržaju i stanju određenog prostora pod zelenilom, odnosno u značajke zaštićenih biljnih vrsta i geoloških, botaničkih i pejsažnih značajki grada. Također, Katastar omogućuje utvrđivanje financijske vrijednosti gradskih javnih površina pod biljnim pokrovom, kao i nedostataka u strukturi i oblikovanju urbanoga prostora grada Splita.

13.12.2021

Skip to content