Zaštita prirode na području grada

Zaštita prirode na području grada

Prirodni resursi diljem svijeta nalaze se pod pritiskom rasta stanovništva i naselja, gospodarskog razvoja i konzumerizma. Odraz globalnog ugrožavanja rezervi pitke vode, smanjenja biološke raznolikosti ili gubitka plodnog tla te stvaranja pustinje osjeća se na lokalnoj razini. Zelene površine su važne kao stanište divlje flore i divlje faune budući da objema osiguravaju prostor za život, razmnožavanje i prehranu. Živi sustav biljnih zajednica u interakciji je s drugim živim bićima u korištenju i recikliranju resursa. Zeleni koridori – drvoredi, zelene površine duž prometnica i vodenih tokova imaju posebnu ulogu u biološkoj raznolikosti grada jer povezuju zelene površine (staništa) međusobno i s okolinom. Ovisno o karakteristikama i potrebama vrsta flore i faune, razlikuje se značenje drveća i zelenih površina. Primjerice, najniža raznolikost vrsta ptica je u područjima košenog travnjaka, a najviša u grmovitim i šumskim područjima raznovrsnih sastojina.

Na području grada Splita utvrđena je prisutnost oko četrdeset biljnih svojti koje se nalaze na popisu zakonom zaštićenih (Crvena knjiga flore RH). Katastarskom evidencijom staništa, odnosno samih lokaliteta na kojima ove biljke rastu, moguće se približiti stvaranju pojedinačnih management-planova za očuvanje tih vrsta, s potencijalom za edukativno-turistička razgledavanja.

Potvrđen je nalaz sljedećih biljnih svojti, zaštićenih prema Hrvatskoj Crvenoj knjizi On-Line 2006- i Ruščić, 2002.:

 

Kritično ugrožena (CR – Critically endangered) – iznimno visoki stupanj rizika od izumiranja

Papaver hybridum – mak zavinutobodljasti

Consolida ajacis – kokotić vrtni

Ugrožene (EN = Endangered) – visoki stupanj rizika od izumiranja u divljini

Periploca graeca – luštrika grčka

Blackstonia perfoliata subsp. serotina – žuška trožilna

Urtica membranacea – kopriva opnasta

Osjetljive (VU = Vulnerable) – visoki stupanj rizika ugroze u divljini

Taxus baccata – tisa

Ophrys bertolonii – kockica Bertolonijeva

Orchis quadripunctata – kaćun četverotočkasti

Salsola soda – solnjača sodna

Trifolium resupinatum – djetelina perzijska

Parapholis incurva – tankorepaš svinuti

Gotovo ugrožene (NT = Nearly threatened) – vjerojatno će postati ugrožene

Adiantum capillus-veneris – vlasak gospin

Ephedra major subsp. procera – kositrenica

Ephedra fragilis subsp. campylopoda – kositrenica

Ampelodesmos mauritanica – ampelodezma

Centaurea ragusina – zečina dubrovačka

Silybum marianum – ošljebad

Matthiola incana – ljubičina sivkasta

Teucrium fruticans – dubčac grmasti

Goniolimon dalmaticum – vranjemil dalmatinski

Lycium europaeum – vučac europski

Ruscus hypoglossum – veprina mekolisna

Narcissus tazzetta – sunovrat višecvjetni

Aurinia leucadea – rumenica jadranska

Cyclamen repandum – ciklama primorska

Scandix pecten-veneris ssp. pecten-veneris – češljika venerina

Seseli tomentosum – devesilje pustenasto

Elymus pycnanthus – pirika primorska

Phalaris canariensis – svjetlica kanarska

Polypogon monspeliensis – bradica francuska

Najmanje zabrinjavajuće (LC = Least concern)

Ruscus aculeatus – veprina bodljikava

Euphorbia prostrata – mlječika polegnuta

Plantago holosteum – trputac uskolisni

Rhamnus saxatilis ssp. saxatilis – krkavina

Poa annua – vlasnjača jednogodišnja

Nedovoljno poznate (DD = Data deficient)

Arundo plinii – trstika Plinijeva

Cymodocea nodosa – morska resa

Posidonia oceanica – porost oceanski

Zostera marina – svilina morska

13.12.2021

Skip to content